Jegyvásárlás Online kérdőív

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek


I. Az Előadásokra és a Látogatókra vonatkozó szabályzat:

 

1. A jegy megvásárlásával illetve felhasználásával a látogató a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. Általános Szerződési Feltételeit tudomásul veszi! A rendezvény szervezője műszaki, technikai stb. akadályok, rossz idő esetén az előadás megkezdésével legkésőbb 23.00 óráig várhat. Az esetlegesen megszakított első felvonás folytatásáról a helyszínen nyújt szervező tájékoztatást. Az I. felvonás után félbeszakadt előadás megtartottnak tekintendő! Az előadás elmaradása esetén a jegyek a kijelölt esőnapokra érvényesek. Ha az előadás végleges lemondásra kerül, a jegy az előadás dátumától számított 14 napon belül a www.szegediszabadteri.hu oldalon közzétett Közleményben foglaltak szerint váltható vissza. A Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. fenntartja a jogot, hogy a bérletek árát és összetételét meghatározza. A vásárlók részére visszafizetés a bérletben foglalt előadásokra szóló jegyek listaárának arányában történik.

 

2. Az esőnap időpontját a Szabadtéri legkésőbb az előadások megtartása előtt 8 nappal közzéteszi a honlapján, illetve arról ugyanezen időponttól a jegyirodákon lehet tájékoztatást kérni személyesen, e-mailben vagy telefonon. Fesztivál Jegyiroda – REÖK 6720, Szeged, Tisza L. krt. 56., jegyrendeles@szegediszabadteri.hu, 62/541-205

 

3. Jegyet nem cserélünk és nem váltunk vissza! A jegy ára 27% ÁFÁ-t tartalmaz.

 

4. A Szegedi Szabadtéri Játékok területei: Szeged, Dóm tér és Újszegedi Szabadtéri Színpad. A Szegedi Szabadtéri Játékok területén 6 év alatti gyermekek nem tartózkodhatnak.

 

5. A Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. a műsor- és szereplőváltoztatás jogát fenntartja!

 

6. A Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. fenntartja a jogot, hogy az előadásokról kép és hangfelvételt készítsen, továbbá felhívja a nézők figyelmét, hogy a felvétel során alkalmazott technikai eszközök a színpadra való rálátást zavarhatják. Az esetleges kellemetlenségért nézőink elnézését és megértését kérjük.

A Szegedi Szabadtéri Játékokon bemutatott előadások, próbák teljes terjedelme szerzői jogvédelem alá esik, így bármilyen célú és formájú felhasználásuk felhasználási engedélyhez kötött, melyet minden előadásra, minden alkalommal külön kell megkérni a terjedelem megjelölésével. Felhasználási engedély nélkül az előadásokról, próbákról kép-, hang, valamint kép- és hangfelvételt készíteni szigorúan TILOS.

 

7. Társaságunk ezúton tájékoztatja a Szegedi Szabadtéri Játékokon résztvevőket, hogy a tömegrendezvények résztvevőinek rögzítéséhez és nyilvánosságra hozatalához az érintett személy hozzájárulása nem szükséges. Fentiekre figyelemmel Társaságunk fenntartja a jogot Szegedi Szabadtéri Játékok helyszínein zajló események rögzítéséhez, - ahol nem az egyes ember képmásának a felvétele a cél, hanem a tömeg bemutatása - és az így rögzített anyag nyilvánosságra hozatalához.

 

8. Az 1999. évi LXXVI. törvény a Szerzői jogról rendelkezései értelmében ezennel tájékoztatjuk, hogy a www.szegediszabadteri.hu oldalon megvásárolt ingóságok (Mű) szerzői jogvédelem alatt állnak. Erre figyelemmel azok nyilvános felhasználáshoz a szerző engedélye és nevének feltüntetése szükséges. A Mű szerzőjének adatait az ingóságok vételére kötött adásvételi szerződésekben tüntetjük fel.

 

9. Társaságunk ezúton tájékoztatja a Szegedi Szabadtéri Játékok online jegyvásárlóit, hogy az online jegyvásárlás a jegy árán felül plusz értékesítési költségekkel járhat.

 

10. A Szegedi Szabadtéri Játékok területére kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni. Belépéskor minden belépő személy köteles aláveti magát a beléptetési folyamatnak. A Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft-nek jogában áll a beléptetési folyamat során minden belépő személyről kép-, hang, valamint kép- és hangfelvételt rögzíteni és azt az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme érdekében megőrizni, kezelni, valamint a hatóságok ezirányú megkeresése esetén részükre átadni. A rögzített kép-, hang, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított harminc nap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

 

11. A Szegedi Szabadtéri Játékok területére ütő-, szúró,- vágóeszközt, fegyvert, továbbá gyúlékony és robbanásveszélyes anyagot vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni szigorúan TILOS! A biztonsági szolgálat a rendezvényre belépő személyt a testi sérülés okozására alkalmas tárgyak bevitelének megakadályozása érdekében csomagja tartalmának bemutatására felszólíthatja, rajta és csomagján kizárólag fémtárgyak kimutatására alkalmas eszközt alkalmazhat, ennek visszautasítása esetén a rendezvényen való részvételét megtilthatja.

 

12. A Szegedi Szabadtéri Játékok területére TILOS behozni kutyát, házi-, dísz-, vagy hobbiállatot, illetve vadállatot.

 

13. Társaságunk tájékoztatja a Szegedi Szabadtéri Játékokon résztvevőket, hogy az előadás zavartalan megtekintésének biztosítása érdekében a nézőtérre esernyőt felvinni TILOS.

Eső esetén nézőink részére költségtérítés ellenében esőkabátot biztosítunk!

 

14. Alkoholos, kábítószer vagy egyéb befolyásoltság hatása alatt álló, valamint a nem kulturált öltözékben megjelenő személy a Szegedi Szabadtéri Játékok területét nem látogathatja. A próbák, előadások megtartását TILOS akadályozni vagy bármilyen módon megzavarni, ezért az előadások során kérjük a mobiltelefonok használatát látogatóink szíveskedjenek mellőzni.

 

15 . A rendezvény megtartását akadályozó vagy zavaró, annak biztonságát veszélyeztető személyeket a biztonsági szolgálat jogosult kilétének igazolására felszólítani, a rendezvényen való részvételét megtiltani, távozásra felszólítani, amennyiben az érintett személy ennek nem tesz eleget, és az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges, a rendezvényről kivezetni.

 

16. A Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. Igazgatóságának, a biztonsági szolgálat és a hostessek utasításait a látogatók kötelesek betartani. A biztonsági szolgálat jogosult ellenőrizni a fenti szabályok betartását.

 

17.  A Szegedi Szabadtéri Játékok területén okozott bármilyen károkozás TELJES KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGET von maga után a Ptk. szabályai szerint!

 

18. A Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. fenntartja magának az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosításának jogát azzal a feltétellel, hogy az esetleges változásról a változás hatályba lépése előtt weblapján keresztül hirdetményi úton tájékoztatja az érdekelteket. A mindenkor hatályos Szabályzat megtekinthető a Szabadtéri honlapján. www.szegediszabadteri.hu

 

II. MŰSZAKI-TECHNIKAI ADATBÁZISKEZELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

1. // A Műszaki-technikai adatbázis kezelési és Működési Szabályzat (Szabályzat) tárgya és személyi hatálya:

Jelen szabályzat tárgya: A Szegedi Szabadtéri Játékok a Dóm térre és az Újszegedi Szabadtéri Színpadra történő belépést és tartózkodást biztosító ún. műszaki-technikai adatbázis létrehozására szánt kártyák, azok adatainak határozatlan idejű kezelése.

Jelen Szabályzat – az Általános Szerződési Feltételek II. részeként -  a Szeged város Dóm téri helyszín és az Újszegedi Szabadtéri Színpad helyszín vonatkozásában érvényesíthető tartózkodási engedély (továbbiakban: "belépő"), továbbá az engedélyben önkéntesen szolgáltatott adatok kezelésének feltételeit tartalmazza, mely kiterjed az engedélyt megadó és a továbbiakban adatkezelőnek minősülő Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. Cj.szám: 06-09-011654) (továbbiakban: "Szabadtéri") és a tartózkodási engedéllyel rendelkezők (továbbiakban: "Engedélyes") viszonyára.

A belépő átvételével az Engedélyes kifejezetten elfogadja a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. Általános Szerződési Feltételeinek I. részét és a jelen Szabályzatot (II. rész) , továbbá azok későbbi módosításait. Az Engedélyes ráutaló magatartással (az adatok önkéntes megadásával) hozzájárul a jelen szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez, és tudomásul veszi, hogy köteles betartani a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. házirendjét és a biztonsági rendszabályokat.

A belépő átvételével az Engedélyes tudomásul veszi, hogy a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. által a részére átadott (személyre szóló) belépőkártya megrongálódása, elvesztése, ellopása, megsemmisülése, vagy harmadik személynek történő átadása esetén 10.000,- Ft, azaz tízezer forint kötbért köteles megfizetni a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. részére.

 

2. // A Működési Szabályzat érvényessége:

Jelen szabályzat 2016. augusztus 15. napjától határozatlan ideig érvényes.

 

3. // Az adatbázis létrehozásának célja: A szabadtéri játékok lebonyolításához szükséges munkatársak számára belépést biztosít, azt vonalkódos be- és kiléptető rendszerrel regisztrálva a szabadtéri játékok helyszínére: Szeged, Dóm tér és Újszegedi Szabadtéri Színpad és egyben a tartózkodási helyeket jelöli meg. Ebből az adatbázisból nyilvános vagy kereskedelmi célú adatbázisba adatok nem kerülnek.

 

4. //Az adatok kezelésével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adjuk:

• Kizárólag az Engedélyes által megadott, és a belépés során keletkező adatok kezelése történik (név, cím, telefonszám, születési idő, e-mail cím, igényelt szolgáltatások megjelölése). A személyes adatokra megadására és kezelésére kizárólag a belépőt használók egyértelmű azonosítása és elérhetőségük biztosítása miatt van szükség. Az adatkezelés időtartama: határozatlan

• Az adatkezelés során az Adatbázisban szereplő adatokat kizárólag a Szabadtéri illetékes dolgozói ismerhetik meg és kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott célokra használhatják fel.

• Az adatszolgáltatás önkéntes, és minden abban résztvevőnek jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének a megszüntetését kérni.

• Az adatbázisból belépővel rendelkezők (Engedélyesek) kizárólag a belépőn megjelölt helyen tartózkodhatnak, semmilyen más joguk nem keletkezik és egyéb igényt sem érvényesíthetnek Szabadtérivel szemben a belépővel kapcsolatban.

• Szabadtéri a belépőből fakadó jogosultságokat egyoldalúan minden indoklás és következmény nélkül bármikor megszüntetheti, a belépőt visszavonhatja írásban, vagy a helyszínen szóban az ügyvezető igazgató vagy az ő próbatábla szerinti ügyeleti helyettesítésében eljáró személy.

 

Szeged, 2016. augusztus 15.

 

Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Megosztom

További előadásaink

Újszeged

Georg Friedrich Händel

Agrippina

opera

07. | 17., 18.
Jegyvásárlás
Újszeged

Graham Linehan

The Ladykillers

comedy

07. | 24., 25.
Jegyvásárlás
Újszeged

Moliére

The Bourgeois Gentleman

comedy

08. | 07., 08.
Jegyvásárlás